• تدوین منظرها و نقشه راهبردی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای با رویکرد کارت امتیازی متوازن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 390
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تدوین منظرها و نقشه راهبردی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای با رویکرد کارت امتیازی متوازن

  زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر تدوین منظرها و نقشه راهبردی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای با رویکرد کارت امتیازی متوازن می باشد.

  روش کار: روش تحقیق از نوع مطالعات استراتژیک است که بر مبنای اهداف تحقیق در ردیف تحقیقات کاربردی و نیاز محور قرار دارد. نحوه گردآوری اطلاعات، استفاده از پرسشنامه باز و مصاحبه نیم ساختار یافته برای کسب نظرات اعضای گروه های کانونی و در نهایت برای بررسی و تصویب نهایی از نظرات اعضای شورای راهبری استفاده شد. نمونه تحقیق شامل روسای فدراسیون ها، نواب رئیس فدراسیون ها، رئیس معاونت توستعه ورزش قهرمانی و حرفه ای و رئیس معاونت اموربانوان، مدیران کل و تعدادی از کارشناسان معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای که به صورت کل شمار 30 نفر در نظر گرفته شد.

  یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای دارای چهار منظر مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و رشتدو یادگیری و 30 هدف بلند مدت می باشد. در نقشه راهبردی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای نیز روابط علت و معلولی بین منظرها و برخی اهداف وجود دارد.

  نتیجه گیری: در نهایت چنین می توان نتیجه گرفت که منظرها، اهداف و نقشه راهبردی ترسیم شده قابلیت اجرا را در معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها