• اثر پروتکل خستگی عملکردی بر تعادل پویا ورزشکاران جوانان ژیمناستیک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 345
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله اثر پروتکل خستگی عملکردی بر تعادل پویا ورزشکاران جوانان ژیمناستیک

  هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر خستگی عملکردی بر تعادل پویا ورزشکاران جوانان ژیمناستیک بود. نمونه تحقیق شامل 15 نفر از بازیکنان جوانان ژیمناستیک شهر رشت بودند. میانگین و انحراف استاندارد سنی آزمودنی ها: 1.05 ± 13.60 سال، وزن 11.01 ± 43.06 کیلوگرم، قد 0.13± 1.50 سانتی متر، (bmi) 2.82 ± 18.66 و سابقه تمرین 1.56 ± 5.80 بود که بصورت تصادفی هدفدار انتخاب شدند. برای ارزیابی تعادل پویا و عملکرد اندام تحتانی آزمودنی ها (در پیش آزمون و پس آزمون)، از تست تعادل پویا y استفاده شد، خستگی با استفاده از پروتکل خستگی عملکردی عمومی نیز از طریق آزمون (ساسکو ویکنیز) در هفت مرحله ارزیابی شد و از مقیاس میزان درک تلاش (rpe) برای تعیین شدت فشار فیزیکی بازیکنان ژیمناستیک استفاده شد، که در این مطالعه 15 (rpe) به عنوان ملاک خستگی در نظر گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t همبسته در سطح معنی داری (0.05(p< استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که اعمال پروتکل خستگی عملکردی عمومی باعث کاهش میزان تعادل پویا اندام تحتانی می شود. لذا با توجه به اینکه با کاهش تعادل آحتمال بروز آسیب بیشتر خواهد شد، توصیه می شود تا از اجرای تمرینات شدید و حرکات تکراری خسته کننده به خصوص در پایان جلسات تمرین خودداری شود، هم چنین به منظور ارتقای تعادل عملکردی استفاده از تمرینات تعادلی قبل از شرکت در هر گونه فعالیت ژیمناستیک پیشنهاد می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها