• بررسی اثر سبک رهبری مدیران بر نیازهای انگیزشی و اثربخشی معلمان تربیت بدنی شهر شیراز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 192
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی اثر سبک رهبری مدیران بر نیازهای انگیزشی و اثربخشی معلمان تربیت بدنی شهر شیراز

  زمینه و هدف: این پژوهش با برر سی اثر سبک رهبری مدیران بر نیازهای انگیزشی و اثربخشی معلمان تربیت بدنی شهر شیراز صورت پذیرفت.

  روش کار: پژوهش از نظر استراتژی همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی دبیران رسمی تربیت بدنی، آموزش و پرورش (220 نفر) می باشد. با توجه به جدول مورگان برای جامعه های کم و مشخص جامعه برابر نمونه قرار گرفت که تعداد 220 از دبیران رسمی تربیت بدنی شهر شیراز به عنوان جامعه و نمونه مورد مطالعه قرار گرفته و تعداد 203 پرسش نامه تکمیل شد. در این پژوهش از 3 پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه سنجش نیازهای انگیزشی آلدرفر (1972)، پرسش نامه سنجش سبک رهبری لیکرت (1995) و پرسشنامه سنجش اثربخشی عملکرد مدیران فرح بخش (1376) که بر اساس مدل پارسونز تهیه شده بود می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار spss نسخه 20 و amos نسخه 22 استفاده شد.

  یافته ها: در بررسی اثر مستقیم متغیرهای برون زاد بر بعد سبک رهبری بر اثربخشی کارمندان، نتایج بیانگر آن است که سبک رهبری (0.02=β= 0.15p<)، پیش بینی کننده های مثبت و معنادار اثربخشی کارمندان هستند. بیش ترین تاثیر مولفه های سبک رهبری مولفه سبک مدیریتی خیرخواهانه با مقدار بتا 0.23 می باشد. هم چنین در بررسی اثر مستقیم متغیرهای برون زاد بر بعد سبک رهبری بر نیازهای انگیزشی، نتایج بیانگر آن است که سبک رهبری (0.0001=β= 0.21p<)، پیش بینی کننده های مثبت و معنادار نیازهای انگیزشی کارمندان هستند.

  نتیجه گیری: ازاین رو مدیران با احاطه به نحوه ی اتخاذ سبک رهبری مناسب، می توانند در ایجاد انگیزه ی معلمان و اثربخشی آنان در تحقق اهداف سازمان، به سهولت گام برداشته و باعث شوند معلمان سر انجام وظایف خوس موف باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها