• بررسی اثرات رویداد بر جامعه میزبان (مطالعه موردی مسابقات بین المللی کیک بوکسینگ اردبیل)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 307
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی اثرات رویداد بر جامعه میزبان (مطالعه موردی مسابقات بین المللی کیک بوکسینگ اردبیل)

  هدف: این پژوهش، بررسی نقش مسابقات بین المللی کیک بوکسینگ در توسعه گردشگری استان اردبیل بود.

  روش: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی_ تحلیلی است و به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق برگزارکنندگان مسابقات بین المللی کیک بوکسینگ بودند و نمونه آماری برابر با جامعه در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که محتوایی آن را استادان و کارشناسان خبره مدیریت ورزشی تأیید کردند و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 0.89 به دست آمد. برای توصیف و بررسی داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی بهره گرفته شد.

  یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که اولین معیار قابل توجه در شاخص های برگزاری رویدادهای ورزشی ارتقاء تجربه، علم و مهارت مدیران، متخصصین، مربیان، ورزشکاران و سایر مسؤلین ورزشی و معیار معروف شدت شهر میزبان است.

  نتیجه گیری: این عامل یک فرصت ایده آل و ناب جهت کسب مهارت و تجربه جامعه مسیولین و ورزشی شهر میزبان شده و پیشرفت برای آینده شهر میزبان از طریق توسعه مهارت های جدید و ارتقاء رشته های ورزشی و تولید ایده ها و ارزش های فرهنگی فراهم می آورد. سایر شاخص ها به ترتیب اهمیت عبارتند از: توسعه زیرساخت ها و اماکن ورزشی، گسترش و توسعه ورزش شهر میزبان، توسعه زیرساخت ها و اماکن ورزشی، ارتقاء کیفیت و سبک زندگی، منافع اقتصادی، توسعه رسانه های ورزشی داخلی را در پی دارد، جذب حامیان ورزشی، افزایش حفاظت و نگهداری از محیط زیست

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها