• تأثیر مداخله برنامه تمرینی هوازی منتخب بر شاخص توده خالص (ffmi) و شاخص توده چربی (fmi) کارکنان مرد دارای اضافه وزن و چاق

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/20
  • تعداد بازدید: 364
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تأثیر مداخله برنامه تمرینی هوازی منتخب بر شاخص توده خالص (ffmi) و شاخص توده چربی (fmi) کارکنان مرد دارای اضافه وزن و چاق

  هدف پژوهش حاضر تأثیر مداخله برنامه تمرینی هوازی منتخب بر شاخص توده خالص (ffmi) و شاخص توده چربی (fmi) کارکنان مرد دارای اضافه وزن و چاق است. در این پژوهش نیمه تجربی، 65 نفر از کارکنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی به روش نمونه گیری هدفمند به دو گروه تمرینی (40 نفر با میانگین سنی 3.81±34.07 سال و شاخص توده بدنی 3.47±31.57 کیلوگرم بر مترمربع) و گروه شاهد (25 نفر با میانگین سنی 6.56±36.52 سال و شاخص توده بدنی 3.31±30.10 کیلوگرم بر مترمربع) تقسیم شدند، برنامه تمرین ورزشی 12 هفته و با شدت 75-65 درصد ضربان قلب بیشینه صورت پذیرفت، این تمرینات سه جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 45-30 دقیقه بسته به میزان پیشرفت آزمودنی ها صورت گرفت و مدت زمان هر جلسه نسبت به میزان پیشرفتشان تا پایان دوازدهمین جلسه بصورت پلکانی تا مرز 75-60 دقیقه افزایش یافت.

  سه روز قبل از اجرای پروتکل میزان حداکثر اکسیژن مصرفی (vo2max) آزمودنی ها از طریق برآورد آزمون راکپورتارزیابی شد. شاخص توده خالص (ffmi) و شاخص توده چربی (fmi) قبل و 24 ساعت پس از پایان تمرینات اندازه گیری و ارزیابی شدند. برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار spss نسخه 23 و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که بعد از 12 هفته تمرین منظم ورزشی اختلاف معنی داری در شاخص توده خالص گروه تمرین نسبت به گروه کنترل مشاهده نشد.(p=0.11)

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها