• اثر تمرینات استقامتی همراه با مصرف مکمل اسپرولینا بر وزن قلب و نسبت وزن قلب به وزن بدن موش های صحرایی در معرض امواج الکترومغناطیسی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/06/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/06/20
  • تعداد بازدید: 414
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله اثر تمرینات استقامتی همراه با مصرف مکمل اسپرولینا بر وزن قلب و نسبت وزن قلب به وزن بدن موش های صحرایی در معرض امواج الکترومغناطیسی

  مقدمه: هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر استقامتی همراه با مصرف مکمل اسپرولینا بر وزن قلب و نسبت وزن قلب به وزن بدن موش های صحرایی در معرض امواج الکترومغناطیسی انجام شد. در این مطالعه تجربی 32 سر موش صحرایی با محدوده وزن 150 تا 200 گرم انتخاب و به طور تصادفی به چهارگروه (1) کنترل، (2) کنترل تحت اشعه الکترومغناطیس wifi، (3) گروه تمرین استقامتی + wifi، (4) گروه تمرینات استقامتی و مصرف مکمل اسپرولینا + wifi تقسیم شدند. گروه های 2، 3 و 4 به مدت 1 ساعت در روز به مدت هشت هفته در معرض اشعه با فرکانس 2.45 گیگاهرتز که از یک مودم wifi منتشر میشد قرار گرفتند. تمرین استقامتی به مدت 8 هفته و سه جلسه در هفته و هر جلسه به مدت یک ساعت بود. مکمل اسپرولینا mg/kg  200 به صورت خوراکی در آب آشامیدنی تجویز شد. جهت تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از آزمون تحلیل واریانس آنکووا، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی استفاده گردید. و سطح معنی داری 0.05 در نظر گرفته شد.

  نتایج نشان داد قرار گرفتن در معرض اشعه wifi موجب افزایش سطوح وزن، افزایش وزن قلب و افزایش نسبت وزن قلب به وزن بدن موش های صحرایی گردید. تمرینات استقامتی موجب کاهش وزن موش های صحرایی تحت اشعه wifi گردید. تمرینات استقامتی همراه با جلبک اسپرولینا موجب افزایش وزن قلب موش های صحرایی تحت اشعه wifi گردید. تمرینات استقامتی همراه با مصرف جلبک اسپرولینا اثر بیشتری بر افزایش وزن قلب و نسبت وزن قلب به وزن بدن نسبت به تمرینات استقامتی در موش های صحرایی تحت اشعه wifi داشت. به نظر می رسد تمرینات استقامتی و مصرف جلبک اسپرولینا توانست نسبت به تمرینات استقامتی موجب افزایش وزن قلب و افزایش نسبت وزن قلب به وزن بدن گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها