• بررسی عوامل مؤثر بر خلاقیت دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه ارومیه)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/26
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/26
  • تعداد بازدید: 217
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی عوامل مؤثر بر خلاقیت دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه ارومیه)

  هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر خلاقیت دانشجویان بود. با توجه به ماهیت موضوع و هدف های تحقیق، این پژوهش از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی بود. در این پژوهش به منظور بررسی خلاقیت دانشجویان دانشگاه ارومیه با استفاده از پرسشنامه ی خلاقیت عابدی از تعداد 360 نفر از دانشجویان دانشکده های کشاورزی، اقتصاد و مدیریت، منابع طبیعی و فنی و مهندسی به عنوان نمونه آماربرداری به تناسب تعداد دانشجویان هر دانشکده داده ها برداشت شد. طبق نتایج حاصل از آزمون پیرسون بین سن دانشجویان مورد مطالعه و خلاقیت با ضریب همبستگی (093.0) ارتباط معناداری وجود نداشت. بین تعداد اعضای خانوار دانشجو و خلاقیت با ضریب همبستگی (019.0-) ارتباط معناداری وجود نداشت. بر اساس نتایج آزمون اسپیرمن مؤلفه سطح درآمد خانوادگی دانشجو با خلاقیت با ضریب همبستگی (037.0) ارتباط معنی داری نداشت.

  همچنین رابطه معنی داری بین میزان تحصیلات دانشجو و خلاقیت با ضریب همبستگی (085.0) دیده نشد. براساس نتایج آزمون اتا بین رشته تحصیلی دانشجویان با خلاقیت با ضریب همبستگی (499.0) ارتباط معنی داری وجود داشت، همچنین بین جنسیت دانشجویان و خلاقیت با ضریب همبستگی (471.0) ارتباط معنی داری وجود داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها