• رابطه مدیریت راهبردی و یکپارچه سازی منابع انسانی در شعب بانک های دولتی شهرستان قائنات

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/08/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/08/20
  • تعداد بازدید: 182
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله رابطه مدیریت راهبردی و یکپارچه سازی منابع انسانی در شعب بانک های دولتی شهرستان قائنات

  پژوهش پیش رو با هدف بررسی رابطه مدیریت راهبردی و یکپارچه سازی منابع انسانی در شعب بانک های دولتی شهرستان قائنات انجام پذیرفته است. روش پژوهش از نظر گردآوری داده ها توصیفی - همبستگی بوده و با هدف کاربردی صورت پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان شعب بانک های دولتی شهرستان قائنات می باشند که  تعداد آن ها برابر 326 نفر است. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 176 نفر محاسبه شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بود که برای اندازه گیری یکپارچگی منابع انسانی از پرسشنامه پینتو و همکاران (2015)، برای اندازه گیری مدیریت راهبردی از پرسشنامه چانگ و هانگ (2005) استفاده شد.

  با توجه به اینکه سؤالات پرسشنامه استاندارد بوده و معرف ویژگی هایی است که محقق قصد اندازه گیری آن ها را دارد، لذا ابزار سنجش از روایی لازم برخوردار است. پایایی آن نیز با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شده و با توجه به اینکه مقدار آزمون برای همه مؤلفه ها بالاتر از 0.7 بود، مورد تائید قرار گرفت. داده های گردآوری شده با روش های معادله یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار lisrel مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین مدیریت راهبردی و یکپارچگی منابع انسانی  ارتباط معناداری وجود دارد. در نهایت مشخص شد که مؤلفه های یکپارچگی منابع انسانی بر مدیریت راهبردی نقش دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها