• نقش خلاقیت و نوآوری در شکوفایی سازمان تأمین اجتماعی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/08/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/08/20
  • تعداد بازدید: 330
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله نقش خلاقیت و نوآوری در شکوفایی سازمان تأمین اجتماعی

  یکی از مشکلات سازمانی ما عدم خلاقیت و نوآوری آن دها می باشد که پژوهش حاضر ضمن توجه به این مسئله سعی کرده رابطه بین فرهنگ حاکم بر سازمان تأمین اجتماعی استان یزد و خلاقیت و نوآوری را در این سازمان منورد بررسی قرار دهد. جهت دستیابی به این هدف فرضیات پژوهش به صورت زیر تعریف شده اند. فرضیه اهم: فرهنگ سازمانی بر روی خلاقیت سازمانی اثر دارد، فرضیات فرعی: در فرهنگ عقلایی خلاقیت سازمانی با لاتر است -در فرهنگ سازمانی سلسله مراتبی خلاقیت سازمانی پا یین تر است.

  در فرهنگ مشارکتی خلاقیت سازمانی از عقلانی بالاتر است -در فرهنگ ایدئولوژیکی خلاقیت سازمانی از فرهنگ مراتبی بالاتر و از فرهنگ عقلائی پایین تر است. در فرضیات فوق فرهنگ سازمانی متغیر مستقل و خلاقیت سازمانی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است که جهت اندازه گیری فرهنگ سازمانی از یک پرسشنامه 29 سوالی (پرسشنامه شماره 1) و برای اندازه گیری خلاقیت سازمانی از یک پرسشنامه 24 سئوالی (پرسشنامه شماره 2) استفاده شده است. این دو پرسشنامه از لحاظ پایائی و روائی بطور مکرر مورد ارزیابی قرار گرفته ودر نهایت به عنوان یک ابزار قابل قبول جهت اندازه گیری متغییر ها در این پژوهش مورد اسنتفاده قرار گرفته اند. پرسشنامه های مزبور در دو مرحله بین افراد جامعه آماری توزیع شده اند. در ابتدا جهت شناسنائی فرهننگ سازمانی حاکم بر سازمان پرسشنامه شماره 1 توزیع شد که بعد از مرحله شناسایی فرهنگ سازمانی در مرحله دوم جهنت بررسی رابطه بین فرهنگ و خلاقیت از پرسشنامه شماره 2 استفاده گردیده است. با استفاده از نتایج پرسشنامه های جمع آوری شده و هم چنین با استفاده از تکنیک های مصاحبه و مشاهده جهت محک زدن فرضنه اهنم بنا اسنتفاده از نرم افزار  minitab8 اقدام به تجزیه و تحلیل واریانس شد که در سطح اطمینان 99% این فرضیه مورد پذیرش واقع شد و از طریق تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده بوسیله نرم افزار mstat c و آزمون چند دامنه ای دانکن فرضیات فرعی پژوهش تایید گردید. در نهایت نتایج بدست آمده از این پژوهش به صورت خلاصه به شرح زیر می باشد. بین فرهنگ و خلاقیت سازمان رابطه وجود دارد -رابطه بین فرهنگ و خلاقیت سازمان یک رابطه همبستگی می باشد -فرهنگ سازمان یک پارامتر عمده در ایجاد خلاقیت سازمان می باشد -رابطه بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت سازمان خطی می باشند. به عبنارت دیگر از طریق تنظیم فرهنگ یک سازمان می توان خلاقیت آن سازمان را افزایش و یا کاهش داد. -هر مقدار فرهنگ یک سنازمان به فرهنگ مشارکتی نزدیک تر باشد خلاقیت آن سازمان بالاتر و هر مقدار فرهنگ یک سازمانی به فرهنگ سلسله مراتبی نزدیک تر باشد خلاقیت آن سازمان پایین تر خواهد بود. بنابراین با توجه به یافته های این تحقیق در سطح سازمان تأمین اجتماعی استان یزد و با در نظر گرفتن اینکه هر مقدار فرهنگ سازمانی به فرهنگ مشارکتی نزدیک تر باشند خلاقیت آن سازمان بالاتر است. پیشنهاداتی جهت کئب خلاقیت سازمانی بالاتر ارائه شده اسنت. این پیشنهادات جهنت دستیابی به فرهنگ مشارکتی و افزایش خلاقیت عنوان شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها