همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تأثیر روان درمانی وجودی بر بحران هویت در دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر بیرجند

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/11/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/11/05
  • تعداد بازدید: 154
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تأثیر روان درمانی وجودی بر بحران هویت در دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر بیرجند

  شکل گیری هویت در نوجوانان میتواند با بحران همراه گردد. از طرفی درمان وجودی مدعی هست که می تواند با تمرکز بر مسائل وجودی به حل مشکلات افراد کمک نماید. لذا این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رواندرمانی وجودی بر خود بحران هویت در دانشآموزان دختر انجام شد. این پژوهش با روش نیمه آزمایشی، طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل، انجام شد.

  جامعه پژوهش کلیه دانشآموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر بیرجند بودند. نمونه پژوهش 30 نفر در نظر گرفته شد (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه هویت شخصی احمدی (1386) و پکیج آموزشی روان درمانی وجودی امانی و همکاران (1395) بود. داده ها با کمک نرم افزار spss و با استفاده از تحلیل کوواریانس تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که روان درمانی وجودی بر بحران هویت تأثیر معنیدار دارد. بدین صورت که بعد از روان درمانی وجودی میزان بحران هویت گروه آزمایش به طور معنی داری کاهش یافته است. این نتایج یافته های پژوهش های قبلی را تأیید کرد و نشان داد می توان از رواندرمانی وجودی برای کاهش بحران هویت استفاده کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها