• بررسی نقش تبلیغات بر ارزش ویژه برندهای تبلیغ شده دراینستاگرام

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/10
  • تعداد بازدید: 163
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی نقش تبلیغات بر ارزش ویژه برندهای تبلیغ شده دراینستاگرام

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها توصیفی پیمایشی است. گردآوری داده ها به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعۀ آماری مورد مطالعه تمامی مشتریان کالاهای اینترنتی در شهر اصفهان در سال 1400 می باشند که حداقل 5 بار خرید اینترنتی داشته اند. تعداد نمونه با توجه به جدول مورگان در جامعۀ آماری، 215 شده است و روش نمونه گیری در دسترس می باشد. همچنین روش گرداوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته شده می باشد که روایی آن صوری و مورد تایید اساتید و خبرگان قرار خواهد گرفت و پایایی آن مورد سنجش قرار خواهد گرفت همچنین برای تجزیه و تحلیل های آماری از آزمون های آماری اسپیرمن استفاده خواهد شد. هرچه کیفیت ادراک شده از برند تبلیغ شده در اینستاگرام بالاتر باشد، احتمال استفاده از این برند بیشتر است. همبستگی اسپیرمن بین کیفیت ادراک شده  و برند در سطح معنی داری 0.000 و ضریب همبستگی اسپیرمن 0.961 و  با 95 درصد اطمینان می توان بیان داشت که بین این متغیرها رابطه معنی دار وجود دارد. هر چقدر وفاداری به برند تبلیغ شده در اینستاگرام بیشتر باشد، احتمال استفاده از این برند بیشتر است. همبستگی اسپیرمن بین وفاداری و برند در سطح معنی داری 0.000 و  ضریب همبستگی اسپیرمن 0.863 و با 95 درصد اطمینان می توان بیان داشت که بین این متغیرها رابطه معنی دار وجود دارد. هرچه آگاهی درباره برند تبلیغ شده در اینستاگرام بیشتر باشد، احتمال استفاده از این برند بیشتر است. همبستگی اسپیرمن بین آگاهی و برند در سطح معنی داری 0.000 و ضریب همبستگی اسپیرمن 0.931 و  با 95 درصد اطمینان می توان بیان داشت که بین این متغیرها رابطه معنی دار وجود دارد

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها