• تأثیر مهارت های حل مسأله بر خود مدیریتی دانش آموزان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 96
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تأثیر مهارت های حل مسأله بر خود مدیریتی دانش آموزان

  هدف پژوهش حاضر تعیین اثرآموزش مهارت های حل مسأله بر خود مدیریتی دانش آموزان است جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره ابتدایی  شهر داراب در سال تحصیلی98-1397 است. حجم نمونه طبق اصول علمی 60نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای تعیین شد به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه خود نظم جویی پینتریچ و دی گروت(1990)که دارای 54 سوال پنج گزینه ای در سه مولفه استفاده گردید و آموزش مهارت های حل مسأله دزوریلا و گلدفرید (1971)طی ده جلسه 90 دقیقه ای روی گروه آزمایش اجرا گردید. این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل ومرحله پیگیری می باشد. جهت جمع آوری و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس- آزمون تی)استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های حل مسأله بر یادگیری خودن مدیریتی دانش آموزان تأثیر دارد ودر طول زمان از پایداری مناسبی برخوردار است. براساس یافته های پژوهش حاضر، آموزش مهارت های حل مسأله به طور معناداری یادگیری خود مدیریتی دانش آموزان را افزایش داده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها