• ارائه مدل تأثیر سرمایه های فکری، اجتماعی و فرهنگی بر آموزش خانواده در آموزش و پرورش

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/12/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/12/14
  • تعداد بازدید: 167
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  ارائه مدل تأثیر سرمایه های فکری، اجتماعی و فرهنگی بر آموزش خانواده در آموزش و پرورش

  هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل تأثیر سرمایه های فکری، اجتماعی و فرهنگی بر آموزش خانواده در آموزش و پرورش ایران می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری آن را کارشناس مسئولان و کارشناسان انجمن اولیا و مربیان و مدرسان آموزش خانواده ادارات آموزش و پرورش کشور به تعداد 10526 تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و بر اساس فرمول کوکران تعداد 371 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته آموزش خانواده با 72 سؤال و پرسش نامه محقق ساخته سرمایه فکری با 24 سؤال، پرسش نامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی با 27 سؤال و پرسش نامه محقق ساخته سرمایه فرهنگی با 24 سؤال استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزارها به تأیید متخصصان رسید و پایایی آن ها با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ برای پرسش نامه های آموزش خانواده 0.91، سرمایه فکری 0.89، سرمایه اجتماعی 0.80 و سرمایه فرهنگی 0.76 محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که: سرمایه فکری با ضریب تأثیر 0.52، سرمایه اجتماعی با ضریب تأثیر 0.56 و سرمایه فرهنگی با ضریب تأثیر 0.62 بر آموزش خانواده تأثیر مثبت و معناداری دارند و مدل ارائه شده از نظر متخصصان دارای برازش مناسب است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها