حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی پیش بینی میل به گردش شغلی بر اساس ابعاد درگیری شغلی و منابع شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 222
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  بررسی پیش‌بینی میل به گردش شغلی بر اساس ابعاد درگیری شغلی و منابع شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

  این پژوهش با هدف بررسی پیش‌بینی میل به گردش شغلی بر اساس ابعاد درگیری شغلی و منابع شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان انجام شد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی، از لحاظ روش جزء تحقیقات توصیفی و همبستگی و از لحاظ ماهیت کمی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در سال 1398 بودند که تعداد آنها 140 نفر بود. با توجه به محدود بودن جامعه آماری، حجم جامعه به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد که پس از توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه ها تعداد 110 نفر به پرسشنامه ها پاسخ صحیح دادند.

  گردش شغلی با پرسشنامه شادفر (1389)، درگیری شغلی با پرسشنامه شافلی و همکاران (2002) و منابع شغلی با پرسشنامه باباکاس و همکاران (2009) سنجیده شدند. یافته‌ها نشان داد که سطح منابع شغلی حدود 63.2 %، میزان میل به گردش شغلی کارکنان تقریباً 67.4 % و درگیری شغلی دارای سطحی به میزان 74.2 % بود. نتایج حاصل از همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندمتغیری تحت نرم‌افزار spss نسخه 25 نشان داد که مؤلفه‌های درگیری شغلی از جمله  قدرت و جذب و نیز مؤلفه‌های منابع شغلی از جمله آموزش و قدردانی و حمایت سرپرست توانایی پیش‌بینی میل به گردش شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان را داشتند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید