• تأثیر هوش هیجانی بر مدیریت عملکرد سازمان با نقش میانجی توانمندسازی (مورد مطالعه: شرکت بهره برداری مترو تهران)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 431
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 08132641501

  تأثیر هوش هیجانی بر مدیریت عملکرد سازمان با نقش میانجی توانمندسازی (مورد مطالعه: شرکت بهره برداری مترو تهران)

  در عصری که با نام تغییر عجین شده است، آنچه که باعث ادامه حیات و کسب مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ها می گردد، استفاده اثربخش از منابع انسانی است. سال ها این تفکر حاکم بود که وجه تمایز افراد موفق از سایرین، بهره هوشی آن ها است، اما تحولات اخیر در علوم رفتاری و سازمانی توجه همگان را به سوی عامل اصلی تری تحت عنوان «هوش هیجانی» سوق داده است. امروزه هر مدیری که سعی در تحقق اهداف سازمانی خود دارد باید به هوش هیجانی افراد به مثابه سرمایه ای باارزش بنگرد و فرصت پرورش آن را برای منابع انسانی خود فراهم کند. طبق نتیجه به دست آمده از پژوهش این مقاله، هوش هیجانی تاثیر زیادی بر چگونگی اداره کردن سازمانها و عملکرد آنها خواهد داشت.

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر هوش هیجانی بر مدیریت عملکرد، با نقش میانجی توانمند سازی در شرکت بهره برداری مترو تهران می باشد. این تحقیق از نظر روش، توصیفی و استنباطی و کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه استاندارد می باشد که برای بررسی روایی آن از روایی صوری و برای بررسی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش کلیه کارکنان شرکت بهره برداری مترو تهران در سال 1398 می باشد که شامل 103 نفر زن و مرد و حجم نمونه مطابق فرمول کوکران 79 نفر محاسبه گردید. روش نمونه گیری بصورت تصادفی ساده می باشد هوش هیجانی افراد کارمند از طریق پرسشنامه سنجیده شد و بااستفاده از نرم افزار لیزرل ارزیابی گردیده و بررسی مدیریت هوش هیجانی مورد ارزیابی نقش میانجی توانمند سازی در شرکت بهره برداری مترو تهران قرار گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها