• بررسی رابطه نوسانات جریان های نقدی و اعتبار تجاری با توجه به نقش اندازه و بحران مالی در شرکت های بورس اوراق بهادار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 484
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی رابطه نوسانات جریان‌های نقدی و اعتبار تجاری با توجه به نقش اندازه و بحران مالی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار

  هدف این تحقیق بررسی رابطه نوسانات جریان‌های نقدی و اعتبار تجاری با توجه به نقش اندازه و بحران مالی در شرکت‌های بورس اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق ازنظر هدف، تحقیقی کاربردی و در زمره تحقیقات توصیفی- همبستگی به شمار می رود. داده‌های تحقیق برای دوره هفت‌ساله (1391 لغایت 1397) از صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران و در مواردی نیز با استفاده از نرم‌افزار اطلاعاتی ره‌آورد نوین حاوی داده‌های بازار سرمایه‌ می‌باشد، گردآوری‌شده است.

  اطلاعات 143 شرکت پس از بررسی همه‌جانبه از جنبه در دسترس بودن اطلاعات آن‌ها به روش حذف سیستماتیک پس از جمع‌آوری، پردازش‌شده و توسط روش های آمار توصیفی مناسب و هم چنین روش های آماری استنباطی جهت تشخیص نوع داده‌های ترکیبی و با استفاده از نرم افزار آماری r، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. بر اساس تحلیل صورت پذیرفته نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در سطح خطای مورد انتظار نشان داد بین نوسانهای جریانهای نقدی و اعتباری تجاری شرکت رابطه منفی و معناداری وجود ندارد. اندازه شرکت رابطه بین نوسانهای جریانهای نقدی و اعتباری تجاری شرکت را تقویت نمی‌کند. بحران مالی شرکت رابطه بین نوسانهای جریانهای نقدی و اعتباری تجاری شرکت را تضعیف می‌کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید