• بررسی تأثیر استراتژی های تحول بر اثربخشی سازمانی در ادارات دولتی شهر بوشهر

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/22
  • تعداد بازدید: 208
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی تأثیر استراتژی های تحول بر اثربخشی سازمانی در ادارات دولتی شهر بوشهر

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر استراتژی‌های تحول بر اثربخشی سازمانی در ادارات دولتی شهر بوشهر انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی که به روش پیمایشی انجام می شود و از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی مدیران ادارات دولتی شهر بوشهر می باشد. از بین 648 نفر تعداد 240 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.

  در این تحقیق جهت جمع‌آوری اطلاعات برای استراتژی‌های تحول از پرسشنامه محقق ساخته با الهام از مدل استاندارد وایزبورد و برای اثربخشی سازمانی از پرسشنامه استاندارد پارسونز استفاده شد که بررسی‌ها در ایران و خارج از ایران بیانگر آن است که این آزمون‌ها از اعتبار و روایی قابل قبولی برخوردار است. نتایج داده‌ها توسط نرم‌افزار اس پی اس اس تحلیل شدند.

  داده‌ها با استفاده از آمار‌های توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار و روش‌های آمار استنباطی مانند مورد آزمون همبستگی پیرسون، آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، رگرسیون چندگانه بررسی قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد استراتژی‌های تحول بر اثربخشی سازمانی در ادارات دولتی شهر بوشهر تأثیر مثبتی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها