• اثر سرمایه اجتماعی ، چابکی استراتژیک و رویکرد کارآفرینی بر نوسازی استراتژیک : نقش ظرفیت جذب

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/03/10
  • تعداد بازدید: 289
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  اثر سرمایه اجتماعی ، چابکی استراتژیک و رویکرد کارآفرینی بر نوسازی استراتژیک : نقش ظرفیت جذب

  هدف: بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی، چابکی استراتژیک و گرایش به کارآفرینی بر نوسازی استراتژیک با توجه به نقش تعدیل کنندگی ظرفیت جذب بوده است. روش : این مطالعه از جنبه هدف کاربردی و ازنظر روش ، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری ، مدیران شعب بانک ملی در سطح شهر تهران به تعداد 630 شعبه که حجم نمونه 239 نفر انتخاب و با پرسشنامه که روایی و پایایی آن تائید شده مورد سنجش قرارگرفته است.

  به منظور تجزیه وتحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار 24 spss و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار pls2 smart استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق بیانگر اثر مثبت و معنی دار سرمایه اجتماعی سازمان بر گرایش به کارآفرینی سازمان است و سرمایه اجتماعی با نقش تعدیلگر ظرفیت جذب بر چابکی استراتژیک مدیران شعب بانک ملی در سطح شهر تهران، دارای کمترین اثر مثبت بوده است. نتیجه گیری: این پژوهش پیامدهای سرمایه اجتماعی سازمان بر رویکرد به کارآفرینی سازمانی را نشان می دهد که بیشترین تاثیر مثبت و معنادار را داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها