• پیش بینی سرمایه های فکری و عملکرد سازمانی بر تعهد مدیران متوسطه آموزش و پرورش شهرستان شهرکرد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/23
  • تعداد بازدید: 164
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  پیش بینی سرمایه های فکری و عملکرد سازمانی بر تعهد مدیران متوسطه آموزش و پرورش شهرستان شهرکرد

  هدف از این پژوهش پیش بینی سرمایه فکری و توسعه عملکرد سازمانی بر تعهد کاری و حرفه ای مدیران متوسطه در شهرستان شهرکرد می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، 384 نفر ازمدیران دو ناحیه ی شهرستان شهرکرد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم، 217 نفر (164 نفرمدیر خانم و 53 نفر مدیر آقا) به عنوان نمونه انتخاب شدند.

  برای تعیین حجم نمونه مورد نظر با توجه به حجم جامعه آماری از فرمول کوکران استفاده شده است. ابزار گرد آوری داده، پرسشنامه های سرمایه فکری؛ عملکرد سازمانی و اثربخشی عملکرد برتعهد کاری مدیران بوده اند که روایی و پایایی آنها به تایید رسیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی و از آزمون های t آزمون همبستگی و رگرسیون چند گانه استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که ابعاد سرمایه فکری تاثیر مثبت و معناداری بر متغیر های پژوهش یعنی تعهد حرفه ای مدیران و عملکرد سازمانی دارد. همجنین عملکرد سازمانی نیز تاثیر مثبت و معنا داری بر تعهد حرفه ای مدیران دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها