• مدل سازی گرایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به تربیت دینی، بر اساس نظریه ی آیزن و فیش باین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/12
  • تعداد بازدید: 213
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  مدل‌سازی گرایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به تربیت دینی، بر اساس نظریه‌ی آیزن و فیش باین

  سابقه و اهداف: با توجه به اینکه، باور و رفتارهای مذهبی پزشک در نحوه ی درمان او موثر است؛ از این رو، تحقیق حاضر با هدف مدل سازی گرایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به تربیت دینی انجام شده است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه ی توصیفی- همبستگی، 154 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با شیوه ی نمونه گیری تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی محقق ساخته ی روا و پایا (α=0.92) بر اساس متغیرهای مدل آیزن و فیش باین استفاده شد. برای بررسی داده ها نیز از تحلیل عاملی تاییدی بر پایه ی معادله های ساختاری، با استفاده از نرم افزار آماری amos استفاده شد.

  یافته‌ها: یافته های پژوهش نشان داد مولفه ی گرایش به تربیت دینی، با بار عاملی 0.41، بر مولفه ی رفتار دینی تاثیرگذار است. افزون بر این، میزان همبستگی بین مولفه ی گرایش با هنجارهای ذهنی نیز معنادار است(0.58). همچنین حیطه ی هنجارهای ذهنی نیز با بار عاملی 0.78، بر مولفه ی قصد از تربیت دینی و در نهایت همین حیطه نیز با بار عاملی 0.31، بر مولفه ی رفتار دینی اثرگذار است. بر اساس نتیجه ی پژوهش، مشخص شد عامل آموزش؛ با بار عاملی 0.77، بیشترین اهمیت را در میان عاملهای گرایش به تربیت دینی دارد؛ و مولفه های دوستان و آشنایان، خانواده و رسانه نیز به ترتیب در رتبه های بعدی اهمیت در مولفه ی گرایش به تربیت دینی قرار گرفت.

  نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه در این تحقیق عامل آموزش، تاثیرگذارترین بوده، بنابراین، توجه به این عامل در تربیت دینی پزشکان بسیار ضروری است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها