• رابطه بین سلامت معنوی با انسجام خانواده و سبک های هویت در زنان بی سرپرست و بدسرپرست

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/26
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/26
  • تعداد بازدید: 156
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  رابطه بین سلامت معنوی با انسجام خانواده و سبک‌های هویت در زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست

  سابقه و هدف: امروزه پدیده خانوارهای زن‌سرپرست یا بدسرپرست به دلایل مختلف در تمام دنیا رو به فزونی است. بیشتر این خانوارها مشکلات عدیده‌ای دارند که موجب شده است قشری آسیب‌پذیر شناخته شوند و با مشکلات روانی متعددی روبه‌رو باشند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین سه متغیّر سلامت معنوی، انسجام خانوادگی و هویت در میان زنان بی‌سرپرست یا بدسرپرست خانواده بود.

  روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه پژوهش زنان خانه‌دار و شاغل بی‌سرپرست و بدسرپرست تحت پوشش بهزیستی شهر کرج به تعداد 1013 نفر در سال 99-1398 بود. درنهایت 285 نفر ذیل چهار گروه با گروه‌بندی زنان بدسرپرست شاغل، بی‌سرپرست شاغل، بدسرپرست خانه‌دار و بی‌سرپرست خانه‌دار انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده از سه پرسش‌نامه سنجش عینی پایگاه هویت من، انسجام خانواده و سلامت معنوی پولوتزین استفاده شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مولفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: نتایج نشان داد که در زنان بی‌سرپرست شاغل سلامت معنوی با انسجام خانواده رابطه مثبت و معنادار (0.01>p و r=0.39) و با سبک های هویت موفق رابطه مثبت داشت (0.01>p و r=0.24). در زنان بی‌سرپرست خانه‌دار رابطه بین سلامت معنوی و سبک هویت موفق در سطح 0.05 مثبت و معنادار بود (0.05>p و r=0.24). در نمونه زنان بدسرپرست شاغل سلامت معنوی تنها با سبک هویت آشفته رابطه منفی و معناداری داشت (0.05>p وr=-0.60). در نمونه زنان بدسرپرست خانه دار سلامت معنوی با انسجام خانواده رابطه مثبت و معنادار آماری نشان داد (0.01>p و r=0.49).

  نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان می‌دهد که سلامت معنوی با انسجام خانواده و سبک‌های هویتی رابطه مستقیم و معناداری دارد. تقویت سلامت معنوی زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست، در تقویت انسجام خانوادگی آنان موثر خواهد بود؛ تاثیر بنیادین سلامت معنوی به‌عنوان یکی از منابع اصلی هویت‌ساز و هویت‌بخش در جامعه به‌ویژه در جامعه‌ای دینی مثل ایران نقشی بسیار مهمی خواهد داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید