• رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با بهره وری مدیران باشگاه های ورزشی اردبیل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/08/04
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/04
  • تعداد بازدید: 257
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: -

  رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با بهره وری مدیران باشگاه های ورزشی اردبیل

  هدف کلی این پژوهش تعیین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با بهره وری از دیدگاه مدیران باشگاه های ورزشی اردبیل بود. روش پژوهش، از نوع توصیفی- همبستگی و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران باشگاه های ورزشی استان اردبیل بود که شامل 198 باشگاه بوده و براساس فرمول کوکران تعداد 130 مدیر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.

  ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993)، رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (1989) و بهره وری نیروی انسانی آجیو (2002) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار spss استفاده گردید. این داده ها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی (استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی) نشان داده شدند.

  نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین عدالت سازمانی و ابعاد آن (توزیعی، رویه ای، مراوده ای) با بهره وری مدیران رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن (نوع دوستی، وجدان، جوانمردی، رفتار مدنی، ادب و ملاحظه) با بهره وری مدیران رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین 87% از تغییرات بهره وری مدیران به وسیله عدالت سازمانی و 74% نیز به وسیله رفتار شهروندی سازمانی، تبیین شد. نتیجه گیری می شود مدیران ادارات تربیت بدنی در نحوه برخورد با کارکنان انصاف را رعایت کنند تا میزان بروز رفتارهای شهروندی، به ویژه فضیلت شهروندی را در کارکنان افزایش دهند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها