حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی ابعاد نگرشی و رفتاری مدیریت بدن و تحلیل عوامل موثر بر آن ( مطالعه موردی بانوان اصفهانی )

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/09/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/07
  • تعداد بازدید: 155
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  بررسی ابعاد نگرشی و رفتاری مدیریت بدن و تحلیل عوامل موثر بر آن ( مطالعه موردی بانوان اصفهانی )

  امروزه هویت و ابعاد جذابیت جسمانی با مدیریت بدن آغشته شده است و تبیین و بکارگیری استراتژی‌های تبلیغاتی در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد. در این پژوهش سعی بر این است که ابعاد نگرشی و رفتاری مدیریت بدن مورد بررسی قرار گیرد و تاثیر عوامل اجتماعی (نگرش دوستان، نگرش خانواده، فشارهای اجتماعی-فرهنگی، مدگرایی و پذیرش اجتماعی) و عوامل فردی (دینداری، تنوع‌طلبی، جلب ‌توجه، عزت‌نفس، سبک‌زندگی) و تبلیغات و رسانه‌های اجتماعی (محیطی، رسانه، چهره‌به‌چهره) بر مدیریت بدن مورد بررسی قرار بگیرد.

  مدیریت بدن در این پژوهش از دو جنبه نگرشی و رفتاری با زیر متغیر‌هایی شامل: جراحی زیبایی، سلامت رفتار، آرایش و بهداشت، کنترل وزن و پوشش ظاهری در نظر گرفته شده است. نوع پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش، بانوان بالای 18 سال ساکن در شهر اصفهان می‌باشند. حجم نمونه آماری 327 نفر از میان بانوان اصفهانی می‌باشد.

  برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه پژوهشگر ساخته و روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد. برای سنجش اعتبار پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و پایایی ترتیبی استفاده شده، همچنین روایی واگرا و روایی همگرا نیز مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحلیل داده‌ها با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری با استفاده از ﻧﺮم‌اﻓﺰار  smart pls 4 و spss 26 انجام پذیرفت و نتایج پژوهش نشان داد که از تعداد 13 فرضیه موردنظر، 11 فرضیه مورد پذیرش قرار گرفتند که به اختصار عبارتند از (تاثیر عوامل فردی و عوامل اجتماعی و تبلیغات بر مدیریت بدن، همچنین تاثیر تبلیغات بر عوامل اجتماعی، تاثیر تبلیغات بر عوامل فردی، تاثیر عوامل اجتماعی بر عوامل فردی.

  علاوه براین تبلیغات با نقش میانجی عوامل اجتماعی بر بعد رفتاری مدیریت بدن و همچنین تبلیغات با نقش میانجی عوامل فردی بر مدیریت بدن تاثیر داشتند. 2 فرضیه (تاثیر عوامل اجتماعی بر بعد نگرشی مدیریت بدن و تبلیغات با نقش میانجی عوامل اجتماعی بر بعد نگرشی مدیریت بدن) رد شدند. با توجه به نتایج این پژوهش، به مخاطبان پیشنهاد می‌شود با افزایش سطح آگاهی زنان توسط  آموزش صحیح، شدت تاثیرگذاری تبلیغات و رسانه را در مدیریت ناصحیح بدن کاهش دهند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها