• بررسی عوامل موثر در سیاست راهبردی برون سپاری خدمات دولتی بر اساس مدل کرمیک (مطالعه موردی: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/01
  • تعداد بازدید: 180
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09352350688

  بررسی عوامل موثر در سیاست راهبردی برون سپاری خدمات دولتی بر اساس مدل کرمیک (مطالعه موردی: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)

  امروزه بسیاری از سازمان‌ها دریافته‌اند که حضور در بازارهای جهانی نیازمند کسب و حفظ راهبرد شایستگی‌های اصلی مهارت و دانش تخصصی است که موجب ایجاد مزایای رقابتی برای سازمان می‌شود. برون سپاری به عنوان یک تصمیم راهبردی و حساس، با توسعه سازمان و ارتقاء بهره وری در قالب کوچک سازی، موجب گسترش توانایی سازمان‌ها و دستیابی به راهبرد شایستگی‌های اصلی در محیط کسب و کار جهانی شده است.

  برون‌سپاری در صورتی که به درستی صورت پذیرد، منافع بی‌شماری را برای سازمان به همراه دارد. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر بر تصمیم به اتخاذ سیاست راهبردی برون سپاری خدمات دولتی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام گرفت. جامعه آماری شامل 100 نفر از کارکنان و مدیران این سازمان می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است.

  ابزار جمع آوری داده‌ها به دو روش اولیه و ثانویه انجام گرفت. در روش اولیه پرسشنامه با طیف لیکرت 5 گزینه‌ای است و 4 فرضیه بر مبنای متغیرهای مدل یعنی عامل راهبرد، هزینه، عامل فعالیت و عامل محیطی تدوین شده است. فرضیات تحقیق با توجه به آمارهای توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفت. آزمون روایی پرسشنامه با روش محتوایی یعنی دیدگاه خبرگان و تست پایایی نیز توسط نرم افزار spss انجام شد و 50 پرسشنامه مورد پیش آزمون قرار گرفت. نتیجه تحلیل پایایی بیش از 80 درصد بود و تحلیل کلی تحقیق توسط نرم افزار lisrel انجام و هر 4 فرضیه تایید شدند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها