• بررسی همبستگی بین رفتارهای ضد خدمت و تعهد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان در شعب بانک ملت شهر کرمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/24
  • تعداد بازدید: 88
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  بررسی همبستگی بین رفتارهای ضد خدمت و تعهد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان در شعب بانک ملت شهر کرمان

  هدف از این پژوهش بررسی همبستگی بین رفتارهای ضد خدمت و تعهد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان در شعب بانک ملت شهر کرمان می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق 440 نفر از کارکنان شعب بانک ملت شهر کرمان در ۴1 شعبه بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 210نفر مورد پیمایش قرار گرفتند.

  ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری داده ها، سه پرسشنامه بود که پرسشنامه رفتارهای ضد خدمت گل پرور و خاکسار 1387و  پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایرر 1999 و پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی اسمیت و همکاران 1989 که روایی و پایایی آنها تایید شده است استفاده شد. داده های جمع آوری شده به دو شیوه توصیفی و استنباطی (اسپیرمن و تاوی -بی کندال) تجزیه و تحلیل شدند.

  نتایج پژوهشی حاکی از این است که بین رفتارهای ضد خدمت با رضایت شغلی رابطه معکوس منفی معناداری وجود دارد، و بین همه مولفه های رفتار ضد خدمت ( انحراف خدمت، انحراف مالی، انحراف سیاسی و پرخاشگری شخصی ) با رضایت شغلی رابطه معکوس منفی معناداری وجود دارد همچنین بین تعهد سازمانی و مولفه های آن ( تعهد مستمر، عاطفی و هنجاری ) رابطه وجود دارد. در پایان محدودیت های این پژوهش و پیشنهادات برای تحقیقات بیشتر در این زمینه ارائه گردیده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها