• بررسی نحوه تاثیر نقدینگی بر گسترش اعتباری در شرکت ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/03
  • تعداد بازدید: 178
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  بررسی نحوه تاثیر نقدینگی بر گسترش اعتباری در شرکت ها

  برای گردآوری داده های موردنظر از سایت بورس و نرم افزار اطلاعات مالی شرکتها (نرم افزار رهآورد نوین) استفاده شده است. سپس، برای آماده سازی اطلاعات از نرم افزار اکسل استفاده شده است، به این ترتیب که پس از استخراج اطلاعات مربوط به متغیرهای موردبررسی از منابع ذکرشده، این اطلاعات در کاربرگ های ایجادشده در محیط این نرم افزار واردشده و سپس محاسبات لازم برای دستیابی به متغیرهای موردبررسی انجام شده است.

  این پژوهش از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است از سوی دیگر پژوهش از نوع پس رویدادی است، یعنی بر مبنای تجزیه وتحلیل اطلاعات گذشته انجام گرفته است. مبانی نظری به روش کتابخانه ای و میدانی جمع آوری شده و انجام پژوهش در چارچوب استدلال های قیاسی- استقرایی صورت گرفته است. به این ترتیب که مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه ای، مقالات و سایتها در قالب قیاسی و گردآوری اطلاعات برای تأیید و رد فرضیه به صورت استقرایی انجام گرفته است. فرضیه پژوهش عنوان می نماید که نقدینگی بر گسترش اعتباری تأثیرگذار است. پژوهش حاضر فرضیه نخست را از طریق ادغام داده ها و روش تصادفی انجام داد. ضریب منفی متغیر مستقل موردبررسی، بیانگر رابطه معکوس بین نقدینگی با گسترش اعتباری است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها