• ارتباط هوش هیجانی و اعتماد به نفس با سرمایه اجتماعی در معلمان و دبیران تربیت بدنی شهر کرمانشاه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/10
  • تعداد بازدید: 128
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  ارتباط هوش هیجانی و اعتماد به نفس با سرمایه اجتماعی در معلمان و دبیران تربیت بدنی شهر کرمانشاه

  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و اعتماد به نفس با سرمایه اجتماعی معلمان و دبیران تربیت بدنی شهر کرمانشاه است روش پژوهش توصیفی - همبستگی است جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان و دبیران زن و مرد تربیت بدنی در سه مقطع تحصیلی  (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان) شهر کرمانشاه به تعداد 472 نفر می باشد.

  بر اساس جدول مورگان 250 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه هوش هیجانی ویزینگر (1998)، پرسشنامه استاندارد اعتماد به نفس روزنبرگ و پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونیکس و بولن (2000) بود. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و در بخش آمار استنباطی ازضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در سطح معنی داری 0.5>p استفاده شد.

  یافته های پژوهش نشان داد که در میان ابعاد سرمایه اجتماعی تنها بعد ساختاری مولفه سرمایه اجتماعی با مولفه هوش هیجانی و ابعاد ان در معلمان تربیت بدنی شهر کرمانشاه ارتباط معناداری وجود ندارد. و بین مولفه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با اعتماد به نفس معلمان تربیت بدنی شهر کرمانشاه ارتباط معنی دار و مستقیمی (0.559) وجود دارد. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیونی آشکار ساخت که مولفه های اعتماد به نفس و هوش هیجانی، قابلیت پیش بینی (0.321= r2) سرمایه اجتماعی را در معلمان تربیت بدنی کرمانشاه دارد. و بعد اعتماد به نفس بیشترین تاثیر را در پیش بینی میزان سرمایه اجتماعی در معلمان تربیت بدنی شهر کرمانشاه دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها