• ارائه الگوی سرمایه اجتماعی کارآفرینانه با تاکید بر مسئولیت اجتماعی سازمان تامین اجتماعی استان گلستان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/15
  • تعداد بازدید: 146
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 29903136021

  ارائه الگوی سرمایه اجتماعی کارآفرینانه با تاکید بر مسئولیت‌ اجتماعی سازمان تامین اجتماعی استان گلستان

  هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی سرمایه اجتماعی کارآفرینانه با تأکید بر مسئولیت‌ اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان انجام پذیرفت.

  طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی ـ توسعه‌ای و از نظر روش گردآوری داده‌ها آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی بودند که به شیوه غیرتصادفی (هدفمند) و روش گلوله‌برفی تا حصول به اجماع نظری استفاده شده است و تعداد 20 خبره انتخاب شدند. گروه دوم از جامعه آماری این پژوهش در بخش کمی شامل مدیران و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان به تعداد 518 نفر بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 221 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری در این پژوهش تصادفی ساده بود. در بخش کیفی پژوهش حاضر از مصاحبه ­های نیمه‌عمیق و در بخش کمی، از پرسش‌نامه محقق ساخته استفاده شد. روایی و پایایی هر دو ابزار مورد سنجش قرار گرفت و تأیید شدند. روش تحلیل داده ­ها در سطح استنباطی، استفاده از آزمون‌هایی نظیر ضریب همبستگی، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی با استفاده از مدل معادلات ساختاری توسط نرم‌افزار لیزرل، الگوسازی ساختاری ـ تفسیری با استفاده از نرم‌افزار ism و نرم‌افزارهای دیگری همچون spss و excel بود.

  یافته‌های پژوهش: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مولفه ­های سرمایه اجتماعی کارآفرینانه شامل مولفه‌های انسجام اجتماعی، تعامل و اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، هنجار اجتماعی و ساختار روابط اجتماعی بود. همچنین، نتایج نشان داد که مولفه‌های سرمایه اجتماعی کارآفرینانه در سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان بیشتر از سطح متوسط می‌باشند.

  محدودیت‌ها و پیامدها: متقاعدنمودن افراد درباره محرمانه‌بودن اطلاعات و ابراز عقایدشان نسبت به سازمان.

  پیامدهای عملی: این پژوهش می‌تواند با شناسایی شاخص‌ها، مولفه‌ها و ابعاد مختلف مسئولیت‌ اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان و ارائه الگوی مناسب، به‌منظور بهبود سرمایه اجتماعی کارآفرینانه کمک کند.

  ابتکار یا ارزش مقاله: انجام این پژوهش به دلیل فقدان الگوی سرمایه اجتماعی کارآفرینانه در سازمان تأمین اجتماعی گلستان ضروری است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها