• بررسی نقش مدیریت روابط با مشتری در کسب مزیت رقابتی در بازارهای رقابتی در سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 707
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333427303

  افزایش رقابت در بازارها است که سازمان ها را وا می دارد تا برای موفقیت بیشتر به راه های نوین رقابت در بلندمدت روی آورند. مدیریت ارتباط با مشتری یک استراتژی کلی تجاری است که شرکت ها را قادر به مدیریت مؤثر ارتباط با مشتری می کند. هدف این پژوهش بررسی نقش مدیریت روابط با مشتری درکسب مزیت رقابتی در بازارهای رقابتی در سازمان تأمین اجتماعی است. روش تحقیق این مطالعه بر حسب هدف، کاربردی و بر حسب شیوه گرد آوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل 400 نفر از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی است. برای تعیین نمونه آماری از جدول گرسی مورگان استفاده شده و حجم نمونه مناسب 196 نفر تعیین شده است؛ روش نمونه- گیری نیز تصادفی ساده است. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. تجزیه و تحلیل دادهها در بخش آمار استنباطی با استفاده از نرم افزار spss23  انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که بین ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری؛ تمرکز بر مشتریان کلیدی، مدیریت دانش، فناوری و ساختار سازمانی با کسب مزیت رقابتی، ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید