• تأثیر فرهنگ، شخصیت، انگیزش بر ارزش ویژه برند با نقش ارزش مشتری (مورد مطالعه: برند کاله)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 441
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  مقاله تأثیر فرهنگ، شخصیت، انگیزش بر ارزش ویژه برند با نقش ارزش مشتری (مورد مطالعه : برند کاله)

  هدف این تحقیق بررسی تأثیر فرهنگ، شخصیت و انگیزش بر ارزش ویژه برند با نقش میانجی ارزش مشتری در شبکه ‌های اجتماعی می باشد، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است و روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است. در تحلیل از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد که در آزمون فرض ها روش معادلات ساختاری بکار گرفته شده است. به منظور جمع‌ آوری داده ها، از روش کتابخانه ‌ای (ادبیات نظری) و میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است. از این ‌رو 384 پرسشنامه میان مشتریان کاله توزیع گردید، بر اساس آزمون های آماری به تحلیل داده های گردآوری‌شده پرداخته شده است. از آزمون های استفاده‌شده در این تحقیق تحلیل عاملی و تحلیل مسیر اشاره می باشد و تجزیه‌ و تحلیل آماری تحقیق شامل دو قسمت آمار توصیفی و آمار استنباطی می باشد که در بحث آمار توصیفی معیارهای گرایش به مرکز مثل میانه، مد، میانگین و ... و معیارهای پراکندگی مانند واریانس، انحراف ‌معیار و دامنه تغییرات و از همه مهم تر نمودارها و جداول توزیع فراوانی مورد بررسی قرار گرفته است. در قسمت آمار استنباطی به منظور تشخیص نرمال بودن داده‌ها از آزمون کلموگروف-اسمیرنف و هم چنین برای برازش مدل از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید و برای ارائه مدلی بین متغیرهای مستقل و وابسته از روش تحلیل مسیر استفاده گردید، نتایج حاصل از تحلیل داده ها با کمک معادلات ساختاری با نرم‌افزار ایموس نشان داد که فرهنگ بر ارزش مشتری تأثیر دارد. شخصیت بر ارزش مشتری تأثیر دارد. انگیزش بر ارزش مشتری تأثیر دارد. ارزش مشتری بر ارزش ویژه برند تأثیر دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها