• الگویی برای تعامل میان ارتباطات، تعارض و فرهنگ سازمانی و رابطه آن با عملکرد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 544
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 29903136021

  مقاله الگویی برای تعامل میان ارتباطات، تعارض و فرهنگ سازمانی و رابطه آن با عملکرد

  یکی از مهم‌ترین مسائلی که سازمان ‌ها همواره با آن مواجه هستند، بهبود عملکرد سازمانی است که در قالب مفاهیمی چون رشد، سودآوری، افزایش سهم بازار، بهره‌وری و سایر شاخص ‌ها مطرح می ‌شود. پژوهش حاضر به دنبال آن است تا رابطه میان ارتباطات، تعارض و فرهنگ سازمانی را مشخص کرده و رابطه آن با عملکرد را مورد بررسی قرار دهد. در این راستا مؤسسات پژوهشی تحت نظارت «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» به عنوان جامعه آماری با کاربرد روش پژوهش ترکیبی و با ‌استفاده از روش نمونه‌ گیری هدفمند بررسی شدند و گونه ‌های ارتباطات، تعارض و فرهنگ سازمانی آن‌ ها با استفاده از سه پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت.

  تعداد 188 پرسشنامه از 23 مؤسسه پژوهشی جمع‌آوری شد و در تحلیل‌ ها مورد استفاده قرار گرفت. سپس مدل پژوهش با استفاده از تحلیل مسیر مورد تأیید آماری قرار گرفت. یافته‌ها حاکی از آن است که میان ارتباطات، تعارض، فرهنگ سازمانی و عملکرد رابطه معنادار وجود دارد؛ همچنین بین هماهنگی استراتژیک و عملکرد نیز رابطه معنادار وجود دارد و با افزایش میزان هماهنگی استراتژیک میان این عناصر، عملکرد نیز افزایش می‌یابد

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها