• تأثیر حاکمیت شرکتی بر واکنش بازار به سود غیرمنتظره

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 589
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  مقاله تأثیر حاکمیت شرکتی بر واکنش بازار به سود غیرمنتظره

  حاکمیت شرکتی و مدیریت سود با سودآوری از سوی مدیران به‌عنوان یکی از مهم ترین انگیزه های رفتاری و محرک تأثیرگذار مالی واحد تجاری می‌تواند به شرکت در ایجاد مزیت رقابتی پایدار کمک نموده و منجر به افزایش ارزش بازار شرکت در معاملات بورس اوراق بهادار تهران گردد. هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر واکنش بازار به سود غیرمنتظره است.

  پژوهش حاضر یک پژوهش تحلیلی، از نوع تحقیقات همبستگی و پس رویدادی و از لحاظ نوع داده کمی و از لحاظ منطق و شیوه استدلال، یک پژوهش استقرایی است. دوره مطالعاتی پژوهش از سال 91 تا 96 می ‌باشد و جامعه آماری این پژوهش شامل 164 شرکت است. برای تجزیه‌ و تحلیل داده ها از نرم‌افزار eviews نسخه 5 استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بیانگر آن است که حاکمیت شرکتی بر واکنش بازار به سود غیرمنتظره تأثیر دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها