• بررسی فرهنگ سازمانی، رفتار نوآورانه با نگرش مرتبط با کار با نقش میانجی توانمند سازی روانشناختی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 577
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  مقاله بررسی فرهنگ سازمانی، رفتار نوآورانه با نگرش مرتبط با کار با نقش میانجی توانمند سازی روانشناختی

  شناخت فرهنگ سازمانی و رفتار نوآورانه زمینه ساز نگرش های مرتبط با شغل معلمان است و در این میان به نظر می رسد معلمانی که توانمند هستند نگرش مثبتی به کار دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی فرهنگ سازمانی، رفتار نوآورانه با نگرش مرتبط با کار با نقش میانجی توانمند سازی روانشناختی می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است و از نظر هدف کاربردی و از نظر زمان مقطعی می باشد.

  جامعه آماری پژوهش حاضر را معلمان شهر بجنورد تشکیل می دهند که شامل 350 نفر می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران تعداد 183 نمونه به دست امد به‌ منظور بررسی و آزمون فرضیه ‌ها از پرسشنامه استفاده شد که برای سنجش فرهنگ سازمانی از پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون  (2000)، برای سنجش رفتار نوآورانه از پرسشنامه کانتر (1988)، برای سنجش نگرش مرتبط با کاراز پرسشنامه حسوم (2011) و برای سنجش توانمندسازی روانشناختی از پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی اسپریتزر (۱۹۹۵) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داد ها از نرم افزار spss22 و pls3 استفاده شده است یافته ها: طبق نتایج حاصل از پژوهش بین فرهنگ سازمانی و نگرش مرتبط با کار با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی رابطه معنی داری وجود دارد. بین رفتار نوآورانه و نگرش مرتبط با کار با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی رابطه معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری: می توان با ترویج فرهنگ سازمانی و رفتار نوآورانه، زمینه نگرش مثبت به کار را در معلمان به وجود آورد و در صورت تقویت توانمند سازی معلمان، نگرش مثبت به کار، تاثیر بیشتری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها