• شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در صنعت ورزش با استفاده از روش های تاپسیس و تحلیل پوششی داده ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 651
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  مطالعات در زمینه های مختلف سرمایه گذاری نشان می دهد که یک پیوند نزدیک بین تصمیم گیری و سرمایه گذاری در اقتصاد کشور وجود دارد. تصمیم گیری های سرمایه گذاری معمولاً‌ همراه با احتمال شکست و یا م‍ؤفقیت روبرو می باشد. هدف از تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در صنعت ورزش با استفاده از روش های تاپسیس و تحلیل پوششی داده ها می باشد. در این تحقیق روش انجام پ‍ژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد. که بدین منظور 123 نفر از صاحبنظران حوزه ورزش به پرسشنامه تحقیق پاسخ گفتند. روایی محتوای این پرسشنامه به تأیید خبرگان این حوزه رسیده و میزان پایایی آن نیز به کمک آزمون آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. در پایان نتایج حاصل از پرسش نامه های تحقیق به کمک روش های تاپسیس و تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی قرار گرفت. و نتایج حاصله نشان می دهد که کلیه عوامل شناسایی شده بر تصمیم گیری در سرمایه گذاری در صنعت ورزش تأثیر دارد و عوامل اقتصادی از اهمیت بیشتری نسبت به سایر عوامل شناسایی شده برخوردار می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها