همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش ژورنال
8 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی || دوره اول - شماره یک
  عنوان ژورنال : فصلنامه علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  دوره : اول
  شماره : یک
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1401/04/20
  • شاپای الکترونیکی : 28210298
  • ایمیل : info[at]sportssciencejournal.ir
  • زبان انتشار : فارسی
مقالات جدیدترین ژورنال ها