9 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • آرمان پردازش || دوره سوم - شماره یک
  عنوان ژورنال : آرمان پردازش
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  دوره : سوم
  شماره : یک
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1401/05/20
  • شاپای الکترونیکی : 45492783
  • ایمیل : armanprocessjournal[at]gmail.com
  • زبان انتشار : فارسی
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها