همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی میزان صبر و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی در بین دانشجویان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/01/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/01/20
  • تعداد بازدید: 165
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی میزان صبر و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی در بین دانشجویان

  بشر امروز از رویدادهای گوناگون اجتماعی، محیطی، شغلی، خانوادگی و ناکامی ها رنج می برد و در بسیاری از مذاهب و ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی بر رنج بشر تأکید فراوان شده است. از نگاه قرآن و روایات نقش های بسیاری برای صبر متصور است که از جمله می توان به  نقش آن در کنترل غرایض انسان، کاهش اضطراب، افسردگی و خشم و هم چنین افزایش آرامش اشاره کرد. از این رو هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان صبر و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی در میان دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بود. طرح تحقیق از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 1393-1392 بود. نمونه شامل 400 نفر (200 دختر و 200 پسر) و با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای طبقه ای انتخاب شد. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه صبر بود و داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون t برای گروه های مستقل تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت مشاهده شده بین دانشجویان با گروه های سنی مختلف در میزان صبر برابر با 74.1 و معنی دار نبود. هم چنین تفاوت مشاهده شده بین میزان تحصیلات دانشجویان در میزان صبر برابر با  06.11 و در سطح 001.0 معنی دار بود. اما تفاوت میان افراد در رشته های مختلف تحصیلی در میزان صبر بر اساس آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه  برابر با 09.1 و معنی دار نبود. تفاوت دانشجویان مرد و زن در نمره صبر بر اساس آزمون t برای گروه های مستقل 25.2- و تفاوت دانشجویان مجرد و متأهل بر اساس آزمون t برای گروه های مستقل در نمره صبر برابر با 74.0 و معنی دار نبود. آموزش صبر یکی از راه کارهای مهم و اثرگذار برای افزایش میزان آرامش و به تبع آن کاهش پرخاشگری در جامعه دانشجویان است و برای طراحی دقیق آن شناخت علل زیربنایی صبر و عوامل مرتبط با آن دارای اهمیت اساسی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها