همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی رابطه بین فرسودگی عاطفی و تعارض کار /خانواده در معلمان شاغل شهرستان مهاباد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/01/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/01/20
  • تعداد بازدید: 202
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی رابطه بین فرسودگی عاطفی و تعارض کار /خانواده در معلمان شاغل شهرستان مهاباد

  روش: طرح پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی می باشد. مجموع معلمانی که در سال تحصیلی 94-95 در مدارس شهر مهاباد مشغول به خدمت بوده اند جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دادند. نمونه مورد بررسی در این پژوهش 333معلم 134 زن 199مرد) بودند که به صورت زیر انتخاب شدند. حجم نمونه  این پژوهش با استفاده از جدول کرسی و مورگان (1970) با توجه به جامعه آماری پژوهش حاضر به تعداد 333 نفرمی باشد روش نمونه گیری به شکل خوشه ای چند مرحله ای می باشدداده ها از طریق تکمیل پرسشنامه فرسودگی عاطفی از پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلچ  (1985) از خرده مقیاس خستگی عاطفی به منظور انداره گیری متغیر فرسودگی عاطفی و مقیاس تعارض کار /خانواده کارلسون و همکاران (2000) که بر مقیاس پنج گزینه ای لیکرت تنظیم شده بود. جمع آوری گردید .

  یافته ها: با توجه به جدول شماره 7 به دست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، چون سطح معنی داری این آزمون برابر 000/0 بوده و این مقدار از 05.0 کوچکتر می باشد بنابراین ارتباط خطی بین دو متغیر فرسودگی عاطفی و تعارض کار/خانواده  تایید می شود. میزان این ارتباط برابر 391.0 و شدت آن 1528.0 و در جهت مستقیم می باشد. از لحاظ شدت رابطه؛ قوی می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که  متغیر فرسودگی عاطفی بر تعارض کار/خانواده  تاثیر دارد. و این تاثیر مستقیم و قوی می باشد این نتایج نشان داد که فرسودگی عاطفی میتواند تاثیر منفی روی مسایل کار /خانواده داشته باشد

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها