• مقایسه حساسیت اضطرابی و اضطراب مرگ در زنان دارای سنک کیسه صفرا قبل و بعد از عمل جراحی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/07/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/07/01
  • تعداد بازدید: 507
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله مقایسه حساسیت اضطرابی و اضطراب مرگ در زنان دارای سنک کیسه صفرا قبل و بعد از عمل جراحی

  یکی از بیماری های شایع در زنان سنگ کیسه صفرا است که مشکلات عمده روانی- هیجانی را در زنان ایجاد می کند؛ لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه حساسیت اضطرابی و اضطراب مرگ در زنان دارای سنک کیسه صفرا قبل و بعد از عمل جراحی انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان مراجعه کننده به کلینیک تدبیر ارومیه با تشخیص سنگ کیسه صفرا در زمستان 1397 را شامل می گردد. تعداد 30 بیمار با روش نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دو مرحله قبل و بعد از عمل جراحی پرسشنامه های حساسیت اضطرابی ریس و همکاران و مقیاس اضطراب مرگ تمپلر را تکمیل نمودند. داده ها با آزمون t وابسته تحلیل شد. نتایج نشان داد که نمرات زنان بیمار در حساسیت اضطرابی(p<0.05)   و اضطراب مرگ(p<0.01)   در دو مرحله بررسی تفاوت معنی دار وجود داشت و نمرات هر دو متغیر بعد از عمل جراحی کاهش معنی داری داشتند. با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که زنان دارای سنگ کیسه صفرا قبل از عمل جراحی حساسیت اضطرابی و اضطراب مرگ بالایی را تجربه می کنند که می توان از طریق برنامه های آموزشی و آگاه سازی، زمینه کاهش حساسیت اضطرابی و اضطراب مرگ آنها را مهیا نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها