• بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با بهره وری منابع انسانی در ادارات تربیت بدنی جنوب شرقی استان تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 245
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با بهره وری منابع انسانی در ادارات تربیت بدنی جنوب شرقی استان تهران

  زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با بهره وری منابع انسانی در ادارات تربیت بدنی جنوب شرقی استان تهران انجام شد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث روش توصیفی - همبستگی و پیمایش، از بعد زمان مقطعی است.

  روش کار: جامعه آماری تحقیق کلیه نیروی انسانی (مدیران و معاونین و هیئت روسا) ادارات تربیت بدنی جنوب شهر تهران می باشد که تعداد آن ها 150 نفر می باشد. محقق با مراجعه به جدول مورگان و با توجه به حجم جامعه تعداد 107 از کارکنان را به روش تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه بین آنان توزیع گردید. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه برای سنجش فرهنگ سازمانی بر اساس مدل کامرون و کوئین از پرسشنامه استاندارد کامرون و کوئین (1999) که شامل 18 سؤال و برای سنجش بهره وری کارکنان از پرسشنامه استاندارد هرسی و گلد اسمیت (1988) که شامل 25 سؤال می باشد؛ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون و همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار spss استفاده شد.

  یافته ها: نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و ابعاد فرهنگ سازمانی از جمله سلسله مراتبی، طایفه ای و ویژه سالاری بر بهره وری منابع انسانی مدیران عالی ادارات تربیت بدنی جنوب شرقی استان تهران همبستگی مثبت وجود دارد، هم چنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و ابعاد فرهنگ سازمانی از جمله سلسله مراتبی و طایفه ای و بهره وری منابع انسانی مدیران عالی ادارات تربیت بدنی جنوب شرقی استان تهران رابطه معنادار وجود دارد، اما بین بعد ویژه سالاری مدیران با بهره وری منابع انسانی مدیران ادارات تربیت بدنی جنوب شرقی استان تهران همبستگی رابطه معنا دار وجود ندارد.

  نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر فرهنگ سازمانی و ابعاد آن بر بهره وری سازمانی موثر می باشد. بنابراین مدیران با افزایش فرهنگ سازمانی در ادارات می توانند شاهد بهبود بهره وری شوند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها