• تاثیر تمرینات زودهنگام استقامتی روی تردمیل بر بهبود ضایعات مغزی در ناحیه ca1 هیپوکامپ و بیان پروتئین vegf به دنبال سکته ایسکمیک مغزی در موش صحرایی نر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 215
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تاثیر تمرینات زودهنگام استقامتی روی تردمیل بر بهبود ضایعات مغزی در ناحیه ca1 هیپوکامپ و بیان پروتئین vegf به دنبال سکته ایسکمیک مغزی در موش صحرایی نر

  مقدمه و هدف: ایسکمی/رپرفیوژن مغزی باعث ایجاد آسیب های ساختاری و عملکردی در هیپوکامپ می شود. فعالیت فیزیکی یک روش ضروری و کارآمد در توانبخشی زودهنگام پس از سکته مغزی است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر 8 هفته تمرین استقامتی زودهنگام روی تردمیل بر بهبود نورونهای ناحیه ca1 هیپوکامپ و بیان پروتئین vegf به دنبال ایسکمی/رپرفیوژن مغزی در موش صحرایی نر بود.

  روش کار 21 موش: صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی سه گروه (شم، ایسکمی+ کنترل و ایسکمی+ تمرین) تقسیم شدند. موش های گروه ورزش 24 ساعت پس از القای ایسکمی به مدت 8 هفته، 5 روز در هفته روی تردمیل دویدند. ایسکمی با انسداد هر دو شریان کاروتید مشترک به مدت 45 دقیقه ایجاد شد. از آزمون لدر برای وضعیت عملکردی و از رنگ آمیزی h&e جهت بررسی میزان مرگ نورونی استفاده گردید و جهت بررسی بیان پروتئینی از روش ایمونوهیستوشمی استفاده شد.

  یافته ها: ایسکمی مغزی با افزایش مرگ سلول های عصبی ناحیه ca1 هیپوکامپ و کاهش عملکرد شناختی و یادگیری حرکتی در حیوانات همراه بود. تمرین زودهنگام بطور معنی داری باعث کاهش مرگ سلولی و کاهش اختلال شناختی و یادگیری حرکتی شد. هم چنین بیان پروتئین vegf در گروه ایسکمی+تمرین نسبت به گروه ایسکمی+کنترل تغییر معناداری پیدا کرد.

  نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که تمرین زودهنگام روی تردمیل، به عنوان یک محرک توانبخشی، موجب بیان پروتئین vegf و اثرات محافظتی در برابر مرگ سلولی، و بهبود عملکرد حرکتی خواهد شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها