• پیش بینی بهره وری نیروی انسانی از روی هویت سازمانی، تعهد سازمانی و آوای سازمانی: یک مدل کمی بر مبنای رگرسیون چندگانه آماری

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 295
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله پیش بینی بهره وری نیروی انسانی از روی هویت سازمانی، تعهد سازمانی و آوای سازمانی: یک مدل کمی بر مبنای رگرسیون چندگانه آماری

  زمینه و هدف: امروزه سازمان هایی در عرصه رقابت موفقتر عمل خواهند کرد که نقش عوامل مختلف را در فرایند سازمان خود مدنظر قرار دهند. از این رو هدف این پژوهش، پیش بینی بهره وری نیروی انسانی از روی هویت سازمانی، تعهد سازمانی و آوای سازمانی بود.

  روش کار: پس روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری را کارکنان اداره تربیت بدنی دانشگاه های آزاد سراسر کشور در 1395 تشکیل داده اند (300 نفر) که به روش کل شمار به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شده اند. پس از ارسال پرسشنامه ها به تمامی افراد و پیگیری مداوم، تعداد 217 پرسشنامه عودت داده شد که بعد از بررسی آن ها و حذف پرسشنامه های مخدوش، در نهایت 206 پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل انتخاب گردیده است. در این پژوهش از پرسشنامه های هویت سازمانی مایل و اسفورث (1392)، تعهد سازمانی آلن و مایر (1990)، آوای سازمانی اسماعیل زاده (1392) و بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت (1991) استفاده شد. جهت آزمون فرضیه ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده گردید.

  یافته ها: نتایج حاکی از ارتباط هویت سازمانی، تعهد سازمانی و آوای سازمانی با بهره وری نیروی انسانی بود. نتایج رگرسیون نشان داد هویت سازمانی، تعهد سازمانی و آوای سازمانی 42.40 درصد از بهره وری نیروی انسانی را پیش بینی می کنند. در سطح خرده مقیاس ها رابطه تمامی خرده مقیاس ها با بهره وری نیروی انسانی به لحاظ آماری معنادار بود و بیش ترین تبیین به تعهد هنجاری با 27.88 درصد اختصاص داشت.

  نتیجه گیری: به نظر می رسد هویت سازمانی از طریق افزایش تعهد سازمانی در بروز رفتار آوایی موثر است و موقعی که کارکنان به این باور برسند که با بیان ایده ها و نظرات خود، تغییرات اساسی در محیط کاری شان ایجاد خواهد شد، مطمئناً آن ها را بیان کرده، که این امر موجب بهبود بهره وری نیروی انسانی و به طبع آن بهره وری کلی سازمان خواهد شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم