• تاثیر یک دوره تمرینات هوازی پیش آماده سازی بر بیان ژنی نوروتروفین- 4، تیروزین کیناز b و مرگ سلولی رت های نر ایسکمی شده ناشی از انسداد کاروتید

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 282
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تاثیر یک دوره تمرینات هوازی پیش آمادهسازی بر بیان ژنی نوروتروفین- 4، تیروزین کیناز b و مرگ سلولی رت های نر ایسکمی شده ناشی از انسداد کاروتید

  زمینه و هدف: ایسکمی مغزی موجب آسیب های ساختاری و عملکردی برگشت ناپذیری در نواحی خاصی از مغز به ویژه هیپوکمپ خواهد شد. شواهد نشان می دهد که ورزش ممکن است آسیب های ناشی از ایسکمی مغزی را کاهش دهد. هدف از این پژوهش بررسی اثر پیش آماده سازی با یک دوره تمرین استقامتی بر مرگ سلولی و بیان ژن های nt-4 و trkb در ناحیه ca1 هیپوکمپ به دنبال ایسکمی/جریان مجدد مغزی در موش صحرایی نر است.

  روش کار: تعداد 21 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن 250 - 300 گرم به طور تصادفی انتخاب و به سه گروه (کنترل+ سالم، کنترل+ ایسکمی و ورزش + ایسکمی) تقسیم شدند. رت های گروه ورزش به مدت 5 روز در هفته و به مدت 8 هفته بر روی تردمیل دویدند. ایسکمی با انسداد هر دو شریان کاروتید مشترک ( cca) به مدت 45 دقیقه ایجاد شد . از رنگ آمیزی کرزیل ویوله 1 جهت بررسی میزان مرگ سلولی استفاده گردید و جهت بررسی بیان ژنی از روش real time pcr استفاده شد.

  یافته ها: نتایج نشان داد که ایسکمی مغزی با مرگ سلولی نورونهای ناحیه ca1 هیپوکامپ همراه است (0.05(p< هم چنین فعالیت ورزشی به طور معنی داری مرگ سلولی ناشی از ایسکمی را کاهش می دهد (0.05(p<. نتایج نشان داد نمرات بیان ژن nt4 در گروه کنترل+ ایسکمی و گروه تمرین+ ایسکمی نسبت به گروه کنترل+سالم به طور معناداری پایین تر بود (0.05(p<. اما تفاوت معناداری بین گروه کنترل+ ایسکمی و گروه تمرین+ ایسکمی مشاهده نشد (0.05(p> (نمودار 1). و نیز مشخص شد در بیان ژن trkb هیچ گونه اختلاف معناداری بین گروه ها وجود ندارد (0.05(p>.

  نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که فعالیت ورزشی، زمانی که به عنوان یک محرک پیش از از القای ایسکمی مغزی استفاده شود، موجب اثرات محافظتی در برابر مرگ سلولی ناشی از ایسکمی مغزی خواهد شد . اما تاثیر معناداری بر بیان ژنی nt-4 و trkb نخواهد داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها