• تأثیر 8 هفته تمرین هوازی به همراه مصرف عصاره پوست انار بر عوامل التهابی اینترلوکین 6 در موش های صحرایی چاق

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 190
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تأثیر 8 هفته تمرین هوازی به همراه مصرف عصاره پوست انار بر عوامل التهابی اینترلوکین 6 در موش های صحرایی چاق

  زمینه و هدف: هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر 8 هفته تمرین هوازی به همراه مصرف عصاره پوست انار بر عوامل التهابی اینترلوکین 6 در موش های صحرایی چاق می باشد.

  روش کار: روش تحقیق حاضر از نوع تجربی است. تعداد 40 سر رت نر ویستار 15 ماده با محدوده وزنی 20±320 گرم به عنوان نمونه تحقیق خریداری شد و پس از 2 هفته سازگاری با محیط به طور تصادفی به 4 گروه تمرین هوازی، مصرف عصاره انار، تمرین هوازی همراه با مصرف عصاره انار و گروه کنترل تقسیم شدند. پس از هشت هفته پروتکل تمرینی و 48 ساعت پس از آخرین جلسه مداخله، خونگیری از همه گروه به عمل آمد. جهت تحلیل داده های بدست آمده از آزمون های آماری ks، واریانس یک طرفه (anova) و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. لازم به ذکر است که تمامی تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار spss انجام شد و سطح معناداری در محاسبات 5%p< در نظر گرفته شده است.

   یافته ها: نتایج تحلیل واریانس یک طرفه سطوح سرمی il-6 در جدول 4-3 نشان داد بین گروه های تحقیق تفاوت معنی داری وجود دارد. هم چنین نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که هر سه مداخله تمرین هوازی (at)، مصرف عصاره انار (ps) و ترکیب این دو (ps+at) منجر به کاهش معنی دار سطح سرمی il-6 نسبت به گروه کنترل می شود.

   نتیجه گیری: به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد تمرین هوازی و مصرف عصاره انار به تنهایی می توانند اثرات ضد التهابی داشته باشند. با این حال ترکیب این دو می تواند منجر به تشدید اثرات مفید هر کدام به تنهایی شود. لذا پیشنهاد می شود مطالعه ای دقیق تر با کنترل بافت چربی به عنوان هدف اصلی طراحی شود تا نقش التهاب بافت چربی و نیز آدیپوکاین های مترشحه از این بافت برای درک مکانیسم های احتمالی اثرات تمرین و مکمل انار صورت گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها