• ارتباط بین امتیازات آزمون غربالگری عملکردی حرکت و پیش بینی آسیب های عضلانی-اسکلتی در کارکنان ستاد آجا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 184
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله ارتباط بین امتیازات آزمون غربالگری عملکردی حرکت و پیش بینی آسیب های عضلانی-اسکلتی در کارکنان ستاد آجا

  زمینه و هدف: با توجه به افزایش وقوع اختلالات عضلانی- اسکلتی و آسیب های عضلانی در افراد، امروزه غربالگری عملکردی حرکت و ساختار قامتی بدن امری شایع است. مطالعه غربالگری به منظور پی شگیری از آسیب و هم چنین ارتقاء راهبردهای اجرا، انجام می شود. کارکنان ستاد نیروهای مسلح، برای عمل به وظایف خود به آمادگی جسمانی بالایی نیاز دارند. به همین دلیل تأکید و از اهداف اصلی نظام نیروهای مسلح، ارتقاء سطح آمادگی جسمانی نیروها می باشد. تمرینات و فعالیت هایی که در این راستا انجام می شود مانند هر فعالیت جسمانی دیگر با خطر بروز آسیب همراه است. عدم تقارن یا محدودیت الگوی حرکتی در آزمون غربالگری حرکت عملکردی ممکن است. توانایی پیش بینی آسیب های عضلانی- اسکلتی را داشته باشد. بنابراین هدف پژوهش ارتباط بین امتیازات آزمون غربالگری عملکردی حرکت و پیش بینی آسیب های عضلا ی-اسکلتی در کارکنان ستاد آجا است.

  روش کار: در تحقیق حا ضر جامعه آماری شامل 60 فر از کارکنان ستاد آجا در دسترس، با میانگین سنی 3.11 ± 32.15 سال بود. به منظور اندازه گیری غربالگری عملکرد حرکت از آزمون fms و بر اساس دستورالعمل کوک و همکاران انجام شد این مجموعه آزمون برای ارزیابی همزمان تحرک و پایداری با استفاده از هفت آزمون حرکتی طراحی شده است. وقوع آسیب های اسکلتی- عضلانی توسط پرونده پزشکی و پرسشنامه ثبت آسیب محقق ساخته انجام شد، برای سال 98 - 97 پیگیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح معناداری 0.05 استفاده از آزمون آماری خی دو و منحنی roc انجام شد.

  یافته ها: یافته ها نشان داد میانگین امتیاز غربالگری عملکردی حرکت در گروه آسیب دیده پایین تر از گروه بدون آسیب بود. هم چنین کارکنانی که حداقل دارای یک عدم تقارن یا محدودیت الگوی حرکتی در آزمون های افرادی بودند، نسبت به کارکنان فاقد عدم تقارن یا محدودیت الگوی حرکتی، بیش تر محتمل آسیب های عضلانی- اسکلتی شدند. ورزشکاران با امتیاز ≤14 نسبت به افراد با امتیاز ≤14 آسیب های اسکلتی- عضلانی را بیش تر متحمل شدند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم