• بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از ادارات تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 173
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از ادارات تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان

  زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از ادارات تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی استان اصفهان انجام گردید.

  روش کار: روش این پژوهش توصیفی است که به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان نیم سال اول تحصیلی 1397- 1398 به تعداد 52780 نفر بودند. با استناد به جدول کرجسی و مورگان تعداد 381 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد (محمودی، 1394) رضایتمندی مشتریان (ظاهر، کارکنان، تسهیلات، ترویج و تجهیزات) استفاده شد. پس از تأیید روایی صوری پرسشنامه ها توسط متخصصین، پایایی سوالات از طریق روش آماری آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. این ضریب برای پرسشنامه رضایتمندی 0.90 برآورد گردید.

  یافته ها: برای تجزیه و تحلیل یافته های این تحقیق از آزمون t تک متغیره استفاده گردیده است. یافته ها نشان داد 53 درصد از پاسخ دهندگان مرد و 47 درصد از پاسخ دهندگان زن می باشند. هم چنین درخصوص مدرک تحصیلی 69 درصد کارشناسی، 25 درصد کاردانی و 6 درصد کارشناسی ارشد است. در نهایت یافته ها نشان داد سطح رضایتمندی دانشجویان کمتراز سطح متوسط می باشد. (t=-11.51, x=2.61).

  نتیجه گیری: بنابراین مدیران و مسئولان تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی استان با بهره گیری از یافته های این پژوهش می توانند با برنامه ریزی مجدد و استفاده از ظرفیت رشته های مختلف ورزشی و در نتیجه ارتقای سطح رضایت مندی از خدمات ورزشی اقدام کنند، نیروی انسانی و امکانات موجود در دانشگاه ها در راستای بهبود کیفیت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها