• نقش رسانه های اجتماعی در بازاریابی ورزشی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 967
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله نقش رسانه های اجتماعی در بازاریابی ورزشی

  هدف از پژوهش حاضر نقش رسانه های اجتماعی در بازاریابی ورزشی بود. بدین منظور نظر نمونه تحقیق که شامل 373 متشکل از (فروشندگان لوازم ورزشی دارای سایت و فضای مجازی و خریداران لوازم ورزشی) ورزشکاران، مربیان، داوران، دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه ها و دست اندرکاران ورزش) بودند در زمینه نقش رسانه های اجتماعی بر مؤلفه های آمیخته بازاریابی شامل تولید، توزیع، تبلیغ، قیمت و ارزش ویژه برند در حوزه بازاریابی ورزشی از طریق پرسشنامه محقق ساخت های که روایی صوری آن مورد تائید اساتید قرار گرفته و هم چنین میزان آلفای کرونباخ آن 0.89  گزارش گردید مورد بررسی قرار گرفت. یافته های توصیفى نشان دهنده این بود که 52.1 درصد از آزمودنی ها خانم و 47.9 درصد آقا بودند که از این بین 32.4 درصد زیر 20 سال، 24.8 درصد بین 20 تا 30 سال، 26.3 درصد بین 30 تا 40 سال و 16.3 درصد بالای 40 سال سن داشتند. هم چنین 24.9 درصد مقطع کاردانی، 49.8 درصد مقطع کارشناسی، 21.1 درصد مقطع کارشناسی ارشد و 1 درصد تحسلات در مقطع دکتری داشته اند. با توجه به نرمال و طبیعی بودن داده ها توسط آزمون کولموگراف اسمیرنوف در تمامی مؤلفه ها (تولید، توزیع، تبلیغ قیمت، و ارزش ویژه برند)، از روش آزمون پارامتریک t تک متغیره (one- sample statistics) جهت تعیین معنی داری مؤلفه های تحقیق و آزمون فریدمن برای تعیین میزان اثرگذاری ورتبه بندی در تاثیرگذاری بر روی بازاریابی ورزشی استفاده شد. که نتایج حاکی از آن است که رسانه های اجتماعی برروی تمامی مؤلفه های (تولید، توزیع، تبلیغ، قیمت و ارزش ویژه برند) بازاریابی ورزشی تأثیر مثبت و معنی داری دارد به عبارتی تمام فرضیه های تحقیق اثبات شدند. هم چنین اینستاگرام محبوب ترین رسانه اجتماعی در بازاریابی معرفی شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها