• تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطح لپتین زنان غیرفعال دارای اضافه وزن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 180
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطح لپتین زنان غیرفعال دارای اضافه وزن

  زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطح لپتین زنان غیرفعال دارای اضافه وزن بود.

  روش کار: تعداد 22 زن دارای اضافه وزن با میانگین سنی (7.1± 33.2 سال) و شاخص توده بدنی (1.3± 28.1) کیلوگرم بر مجذور قد به متر، به صورت داوطلبانه به روش تصادفی در دو گروه (تجربی و کنترل) تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته به اجرای تمرینات مقاومتی پرداختند. شدت تمرین برابر با 70 در صد 1rm تعیین شد. هر حرکت هشت مرتبه تکرار شد. شدت تمرین بعد از هر هفته دو در صد افزایش می یافت. هر دو گروه 24 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین نمونه خون به صورت ناشتا اندازه گیری شد. وزن آزمودنی ها قبل و بعد از دوره تمرین اندازه گیری شد. از آزمون t مستقل برای مقایسه دو گروه در سطح معنی داری 0.05=α انجام گرفت.

  یافته ها: نتایج نشان داد سطح لپتین بعد از هشت هفته تمرین مقاومتی کاهش معناداری نسبت به گروه کنترل داشت (0.001=p). هم چنین نتایج کاهش معنادار وزن در گروه تمرین مقاومتی را نسبت به گروه کنترل نشان داد (0.001=p).

  نتیجه گیری: با توجه به کاهش سطح لپتین و کاهش وزن بعد از هشت هفته تمرین مقاومتی، می توان اینگونه تمرینات رو برای کاهش وزن و بهبود سطح لپتین به افراد چاق یا دارای اضافه وزن پیشنهاد کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها