• تأثیر ترتیب تمرینات همزمان ورزشی بر ترکیب بدنی و نیمرخ لیپیدی در زنان دارای اضافه وزن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 156
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله تأثیر ترتیب تمرینات همزمان ورزشی بر ترکیب بدنی و نیمرخ لیپیدی در زنان دارای اضافه وزن

  زمینه و هدف: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ترتیب تمرین ورزشی بر ترکیب بدنی و نیمرخ لیپیدی در زنان دارای اضافه وزن بود.

  روش کار: تعداد 45 زن دارای اضافه وزن غیر ورزشکار سالم به طور تصادفی در 5 گروه دسته بندی شدند؛ گروه های تجربی تمرینات را به مدت هشت هفته انجاد دادند و گروه کنترل که بدون انجام هرگونه تمرین تحت کنترل محقق بودند. برنامه گروه استقامتی شامل 45 دقیقه رکاب زدن با 60 تا 85 درصد حداکثر ضربان قلب بود، 2) برنامه گروه مقاومتی شامل 8 حرکت بود که 30 تا 40 دقیقه فعالیت مقاومتی با 60 تا 85 درصد حداکثر ضربان قلب انجام شد. 3) گروه استقامتی- مقاومتی ابتدا تمرین هوازی (20 دقیقه رکاب زدن با 60 تا 85 درصد حداکثر ضربان قلب) و سپس تمرین مقاومتی (20 تا 25 دقیقه فعالیت مقاومتی با 60 تا 85 درصد حداکثر ضربان قلب) بود. 4) گروه مقاومتی- استقامتی ابتدا تمرین مقاومتی (20 دقیقه تا 25 دقیقه فعالیت مقاومتی با 60 تا 85 درصد حداکثر ضربان قلب) و سپس تمرین هوازی (20 دقیقه رکاب زدن با با 60 تا 85 درصد حداکثر ضربان قلب) بود. غلظت تری گلیسرید، hdl و ldl با کیت شرکت پارس آزمون بر حسب میلی گرم برد سی لیتر اندازه گیری شد. داده ها به روش آزمون تحلیل کوواریانس، آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنی داری 0.05p< تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها: نتایج حاکی از تفاوت معنی دار وزن، درصد چربی بدن، شاخص توده بدنی whr، تری گلیسرید بین پنج گروه بود (p=0.000).

  نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان داد تمرینات استقامتی، مقاومتی، استقامتی- مقاومتی و مقاومتی- استقامتی موجب بهبود ترکیب بدنی و نیمرخ لیپیدی در زنان دارای اضافه وزن شد. از طرفی، با توجه به اثرات مفید مشاهده شده به نظر می رس تفاوتی بین نوع و ترتیب تمرینات انجام شده بر فاکتورهای مورد نظر وجود ندارد، هر چند تمرین ترکیبی موثرتر بود. لذا این نوع تمرینات می تواند به عنوان یک گزینه برای افراد در جهت سلامتی و پیشگیری و کاهش عوارض مرتبط با اضافه وزن و چاقی مورد استفاده قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها