• رابطه بین هوش اخلاقی و عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان درمیان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/15
  • تعداد بازدید: 196
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله رابطه بین هوش اخلاقی و عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان درمیان

   پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه هوش اخلاقی و عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان درمیان در سال تحصیلی 95-94 انجام شد روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها از روش های آمار توصیفی و هم چنین از آمار استنباطی نظیر ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام با نرمافزار spss استفاده گردید. در این پژوهش جامعه آماری 350 نفر بوده است که با کمک روش نمونه گیری تصادفی نسبتی – طبقه ای با استفاده از جدول مورگان 183 نفر انتخاب شده اند. در جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی آلن و مایر (1990)، پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل (2005) و پرسشنامه عزت نفس سازمانی پیرس، گاردنر، کامینگز و دان هام (1989) استفاده شده است.

  نتایج نشان داد که بین هوش اخلاقی و عزت نفس سازمانی، فقط مؤلفه درستکاری باعزت نفس سازمانی رابطه معنی دار دارد (آماره 4.7=t)، بین هوش اخلاقی و تعهد سازمانی، پیشفرض همسانی برای مدل با متغیر وابسته تعهد عاطفی (0.1624) و مستمر (0.6236) مورد تائید بود. اما در مدل با متغیر وابسته هنجاری (0.001) این پیش فرض برقرار نبود و بین عزت نفس سازمانی با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد (0.05(p<. لذا با توجه به نتایج پژوهش هرچه هوش اخلاقی بیش تر باشد عزت نفس سازمانی نیز بیشتر شده و تعهد سازمانی افزایش می یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها